Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!Lær om livet ombord på flådens flagskib under den kolde krig -
PEDER SKRAM. Fartøjet var bygget til at lede en kampgruppe af
krigsskibe, bestående af korvetter, missiltorpedobåde, ubåde og
minelæggere.

En unik oplevelse i Københavns Havn!
Fondens formål er 1. at eje, istandsætte og bevare fregatten Peder Skram (F352) med henblik på at gøre denne tilgængelig for publikum, og i tilknytning hertil. 2. at oprette og drive et Marinemuseum på Holmen.
Fondens formål er 1. at eje, istandsætte og bevare fregatten Peder Skram (F352) med henblik på at gøre denne tilgængelig for publikum, og i tilknytning hertil. 2. at oprette og drive et Marinemuseum på Holmen.

Fondens vedtægter

1.

Fondens navn er Fonden Peder Skram. Fondens hjemsted er Københavns kommune.

 

2.

Fondens formål er

 

  1. at eje, istandsætte og bevare fregatten Peder Skram (F352) med henblik på at gøre denne tilgængelig for publikum, og i tilknytning hertil.
  2. at oprette og drive et Marinemuseum på Holmen.

3.
Fonden kan tillige iværksætte og drive enhver anden virksomhed, som står i forbindelse med udøvelsen af Fondens formål.

 

Fondens formål søges i øvrigt udøvet i samarbejde med Søværnet og med museer eller institutioner, hvis formål er at belyse Danmarks Marine- og Søfartshistorie.

 

4.
Fregatten Peder Skram er overdraget Fonden ved gavebrev/skibsskøde af 16. december 1994.

 

5.
Fonden stiftes med ikrafttræden den 29. januar 1995. Fondens aktiver udgør 350.000 kr. Om Fondens egenkapital henvises til den vedtægten vedhæftede åbningsstatus.

 

6.
Midler til opfyldelse af Fondens formål søges tilvejebragt dels gennem Fondens vedtægsbestemte formål, dels gennem indsamlinger, donationer, testamentariske dispositioner m.v.

 

7.
Fonden ledes af en bestyrelse på indtil 9 medlemmer, bl.a. repræsenterende danske marine- og søfartshistoriske interesser. Herudover indtræder den til enhver tid værende formand for repræsentantskabet som medlem af bestyrelsen.

 

Fondens første bestyrelse er: viceadmiral Jørgen Bork, overarkivar Hans Christian Bjerg, direktør Stig DeGeer, direktør Jørgen Grinder, direktør Kai Søborg Hansen, advokat Eigil Koefoed og ingeniør Peter Sahlertz.

 

I tiden indtil et repræsentantskab er etableret, jfr. § 9, er bestyrelsen selvsupplerende.

 

Når repræsentantskabet er etableret, vælges medlemmer til Fondens bestyrelse af repræsentantskabet efter følgende regler:

 

Hvert år afgår efter tur to bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Forslag til valg til bestyrelsen  fremsættes overfor repræsentantskabet senest 8 dage før det årlige repræsentantskabsmødes afholdelse.

 

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, samt - indtil en fast daglig ledelse måtte være etableret - en kasserer.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.  Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes forfald næstformandens, stemme afgørende.

 

Over bestyrelsens møder affattes et referat, der underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Fonden tegnes af bestyrelsens formand, i dennes forfald næstformanden, samt et bestyrelsesmedlem.

 

8.
Bestyrelsen kan antage den fornødne lønnede medhjælp, herunder en direktion til at forestå Fondens daglige drift.

 

9.
Bestyrelsen opretter og udpeger medlemmer af et repræsentantskab for Fonden på indtil 50 medlemmer med interesse for og indsigt i Fondens formål og virke.

 

Bestyrelsen bestemmer tidspunktet for repræsentantskabets oprettelse.

 

Nye medlemmer til repræsentantskabet vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsen kan indstille kandidater til valg til repræsentantskabet.

 

Valg til repræsentantskabet foretages på dettes ordinære årsmøder, der skal afholdes inden udgangen af hvert års oktober måned.

 

Repræsentantskabets opgave er at rådgive bestyrelsen og i samarbejde med denne at virke til fremme af Fondens formål og virksomhed.
Repræsentantskabet vælger af sin midte en formand, der tillige er født medlem af Fondens bestyrelse, jfr. § 7, stk. 3.

 

Ved bestyrelsens foranstaltning indkaldes repræsentantskabet til møde mindst 1 gang årligt. Indkaldelse til årsmødet sker ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt repræsentantskabs-medlem med mindst 14 dages varsel.

 

Dagsorden for årsmødet skal mindst omfatte:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om Fondens virksomhed.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
  6. Godkendelse af bestyrelsens valg af revisor.
  7. Eventuelt.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af bestyrelsen, når 10 repræsentantskabsmedlemmer fordrer det med angivelse af dagsorden.

 

10.
Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen, med repræsentantskabets godkendelse, valgt statsautoriseret revisor.

 

Fondens regnskabsår er kalenderåret, og første regnskabsår er 1.1 - 31.12.1995.

 

11.
Ændring af Fondens vedtægt kan besluttes af bestyrelsen, når 2/3 af dennes medlemmer stemmer for ændringsforslaget. Såfremt et repræsentantskab er etableret, kræves herudover, at de af bestyrelsen vedtagne ændringer forelægges repræsentantskabet til godkendelse, og at 2/3 af repræsentantskabets fremmødte medlemmer stemmer herfor.

 

Tilsvarende regler gælder i tilfælde af vedtagelser om Fondens opløsning.

 

Til vedtægtsændring henholdsvis opløsning af Fonden kræves endvidere godkendelse af fondsmyndigheden.

 

I tilfælde af Fondens opløsning skal Fondens formue tilfalde Orlogsmuseet.

 

Således vedtaget på mødet den 4. januar 1995.

18 Pesk

Vagtskud afgives fra Peder Skram, mens salutbatteriet Sixtus var under renovering